ກອງປະຊຸມ ຜູ້ມີບົດບາດສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຄັ້ງທີ 2.0 ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກິດຈະກໍາຂອງ TechSauce: ມາຮ່ວມກັນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂັງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ!


DATE:
Country: Cambodia

DESCRIPTION

ນັບຈາກວັນທີ 23 ຫາ 25 ມີນາ 2017, ກອງປະຊຸມຜູ້ມີບົດບາດສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (Startup) ຄັງທີສອງ ຈະໄດ້ນໍາພາ ຜູ້ມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມແວດວົງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ຈາກ ສປ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມ້ຽນມາ ໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃນ ພູມິ ພາກລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານອະເມລິກາ ພາຍໃຕ້ຊື່ TIGERS@Mekong ແລະ ໂຄງການ Mekong Business Initiative (MBI), ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍ ເຫລືອສົ່ງເສີມ ພາກເອກະຊົນໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນ ດໍາເນີນການໂດຍ ທ່ານແກ້ວວີສຸກ ດາລາສານ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ 108jobs.La, ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຜູ້ ປະກອບກິດຈະການທີ່ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສຸພາພອນ ສວນນະວົງ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ວິສາຫະກິດ Toh Lao ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນວົງການການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະ ກໍາ (ສຄອ.) ແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ ຢູ່ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ-ນ້ອຍ ທີ່ທາງ ສຄອ. ແຫ່ງຊາດຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ກິດຈະກໍາການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ TechSauce ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກອງປະຊຸມນີ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ໃນກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການນໍາສະເໜີ ແຜນການດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ຢູ່ ໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃນລະດັບຕົ້ນ ໃນພູມິພາກອາຊີ ພາຍໃຕ້ຊື່ ກອງປະຊຸມ TechSauce ຢູ່ ບາງກອກ ລະຫວ່າງວັນທີ 28 ຫາ 29 ກໍລະກົດ. ລາຍລະອຽດຕາມ https://summit.techsauce.co.

ການປ່ຽນແປງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຜູ້ປະກອບກິດຈະການຮຸ່ນໃໝ່ໆ ກໍາລັງປ່ຽນແປງພູມິພາກລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໄປໃນທິດທາງໃໝ່ ດ້ວຍການສ້າງມຸນຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານເທັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າມາມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄົນ ແລະ ຕະຫລາດ ເຕີບໂຕໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງຊ່ວຍໃນການປັບແຕ່ງ ຫລາຍອຸດສາຫະກໍາໃນພູມິພາກ ເຊັ່ນ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ການສຶກສາ, ກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ເຫລົ່ານີ້ ຢູ່ຮອດ ແລະ ເຕີບໂຕ, ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການການສະໜັບ ສະໜູນຕ່າງໆ ທັງຈາກນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ. ໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫລາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໄດ້ສ້າງ ກິດຈະກໍາເພື່ອການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໂຄງການສົ່ງເສີມຝຶກອົບຮົມ, ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັນ, ກິດຈະກໍາການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການແຂ່ງຂັນໄອເດຍຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສ້າງກຸ່ມນັກລົງທົນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ. ກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທັງຈາກ ໜ່ວຍງານ ພາກລັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ.

ສິ່ງທີ່ແມ່ນເປັນທີ່ນ່າຕື່ນເຕັ້ນອີກປະການໜຶ່ງແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ໃນພູມິພາກ ໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ຈາກ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແມ່ນຮ່ວມມືກັບ ຮຸ້ນສ່ວນຂອງ ມ້ຽນມາ ເພື່ອການພັດທະນາບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ; ໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດເທັກໂນ ໂລຊີອີກບໍລິສັດໜຶ່ງຂອງ ມ້ຽນມາ ໄດ້ສ້າງທີມງານຜູ້ພັດທະນາລະດັບໂລກ, ຊຶ່ງກວມເອົານັກພັດທະນາຈາກ ສປ ຫວຽດນາມ. ຜູ້ນໍາໃນແວດວົງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ຂອງປະເທດໄທ ເອງກໍ່ພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຜູ້ນໍາແວດວົງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນປະເທດອື່ນ. ກຸ່ມຂອງນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຈໍານວນຫລາຍ ກໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຊອກຫາ ການລົງທຶນ ໃນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ນອກເໜືອໄປຈາກ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນປະເທດຕົນເອງ.

ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ມີບົດບາດສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນ ການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນໄວຂຶ້ນ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ໄລຍະເວລາ ສອງມື້ຄຶ່ງນີ້ ແມ່ນກວມເອົາ ຜູ້ລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ ຜູ້ນໍາຂອງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໃໝ່, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ, ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງແວດວົງ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ວິທະຍາກອນແມ່ນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງ ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່. ທ່ານເອກອັກຄະຣາດທະທູດ ເຣນ່າ ບິຕເຕີ, ເອກອັກຄະຣາດທະທູດສະຫະລັດ ອະເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານເອກອັກຄະຣາດທະທຸດ ຈອນ ວິນລ່ຽມ, ເອກອັກຄະຣາດທະທູດອົດສະຕາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Jeff Hoffman, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນແວດວົງບັນເທີງ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Priceline.com, ບໍລິສັດຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ Agoda ແມ່ນຈະໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ໃນກອງປະຊຸມນີ້ນໍາ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທາມິດ, ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ກຽດມາກ່າວເປີດ ແລະ ຮັບຕ້ອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທັງໝົດ ມາ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາລະດັບພູມິພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກ ກອງປະຊຸມ ຜູ້ມີບົດບາດສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຄັ້ງທໍາອິດ ແມ່ນ:

    + CrowdPitch, ກິດຈະກໍາການຊອກຫາທຶນ ອອຟລາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ສປ ຫວຽດນາມ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໄດ້ຝຶກທັກສະໃນການນໍາສະເໜີໄອເດຍທຸລະກິດ ຜ່ານກິດຈະກໍາຫລາຍຮູບແບບ ທີ່ດໍາ ເນີນການໃນແຕ່ລະປີ. ຜູ້ເຂົ້າຟັງຈະຊໍາລະຄ່າປີ້ສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ 75% ຂອງຄ່າປີ້ທີ່ເກັບໄດ້ ແມ່ນຈະ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ. ຜູ້ຊະນະຈາກການແຂ່ງຂັນໄອເດຍທຸລະກິດ ຈະມີ ສິດເຂົ້າຮ່ວມ CrowdCoach, ຊຶ່ງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມຢ່າງໄກ້ຊິດ ໂດຍກົງກັບ ທີ່ປຶກສາ ສີ່ທ່ານ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຢ່າງເຈາະເລີກ

    + Mekong Next Top Mentors’ ແມ່ນ ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາລະດັບພູມິພາກ ກິດຈະກໍາ ທໍາອິດທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ.ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໄດ້ພົບກັບ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາ ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການ, ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ດ້ວຍກັນ ແລະ ນໍາສະເໜີໄອເດຍກັບ ນັກລົງທຶນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ວັນ ດ້ວຍຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 150 ຄົນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເປົ້າໝາຍຫລັກ ໃນການພັດທະນາ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງ ກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລະດັບພູມິພາກ. ລະ ຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລະດັບພູມິພາກ ທີ່ ຈະເຊື່ອມໂຍງ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນພູມິພາກ ກັບລູກຄ້າ, ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ລູກຈ້າງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ແຕ່ລະທີມຈະໄດ້ນໍາສະເໜີໄອເດຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຕໍ່ກຸ່ມຂອງຜູ້ຕັດສິນ. TIGERS@Mekong ຈະໃຫ້ ລາງວັນ ແກ່ ຜູ້ຊະນະໄອເດຍ ສອງ ເຖີງ ສາມໂຄງການ ດ້ວຍການສະໜອງທຶນຂັ້ນຕົ້ນໃນຈໍານວນ 20,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ກອງປະຊຸມນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງ ກິດຈະກໍາລະດັບພູມິພາກຈໍານວນຫລາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ແຫລ່ງທຶນໃນລະດັບພູມິພາກ ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນແວດວົງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໃນແຕ່ລະ ປະເທດ. ການເຜີຍແຜ່ກິດຈະກໍາຂອງ TechSauce ກອງປະຊຸມລະດັບໂລກຂອງ Techsauce ຈະນໍາພາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຈາກທົ່ວໂລກມາ ບາງກອກ ເພື່ອສ້າງປະສົບການທີ່ບບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບມາກ່ອນຈາກ ບ່ອນອື່ນໃນໂລກ. ໄດ້ຮັບການຊື່ນຊົມຈາກຫລາຍພາກສ່ວນວ່າ ແມ່ນ ກອງ ປະຊຸມທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີທີ່ “ສົດໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ” ໃນພູມິພາກເອເຊຍຕາເວນອອກສຽງໃຕ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 6,000 ຄົນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈະໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜ່ານດາວທຽມໄປຍັງ 10 ເມືອງ ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາ ໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງປີ. ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຫລາຍກວ່າ 1,000 ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ, ກອງທຶນລົງທຶນໃນຜູ້ປະກອບກິດຈະ ການໃໝ່ 500 ກອງທຶນ, ແລະ ນັກຂ່າວ 200 ຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລະດັບໂລກຂອງ Techsauce ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ເລັ່ງການເຕີບໂຕໃນວົງການຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່.    

News